Shihan in Europa

 • Stand 18.10.2019; aktualisiert 18.10.2019 Shihan Ossi Stock; Fragen? shihanossi (at)aon.at
 • Shihan 7. Dan Janusz Bartlewski
 • Shihan 7. Dan Arno Sonderegger
 • Shihan 7. Dan Krzysztof Witkowski
  Shihan 7. Dan Rudolf Bauer
 • Shihan 7. Dan Dan Kolmer
 • Shihan 7. Dan Monika Förster
 • Shihan 7. Dan Wojciech Gebicki
 • Shihan 7. Dan Christian Wolff
 • Shihan 7. Dan Heinz Scharrer
 • Shihan 7. Dan Christian Stock
 • Shihan 7. Dan Edi Pircher
 • Shihan 7. Dan Manfred Schaffner
 • Shihan 7. Dan Grzegorz Ziemkiewicz
 • Shihan 7. Dan Nikolaos Vournias „Nikos“
 • Shihan 7. Dan Leszek Zdrodowski
 • Shihan 7. Dan Michael Podgorschek
 • Shihan 7. Dan Christa Ichikawa
 • Shihan 7. Dan Yorgos Kollaros
 • Shihan 7. Dan Piotr Siadek
 • Shihan 7. Dan Nikolaus Zeininger
 • Shihan 7. Dan Elisabeth Zeininger
 • Shihan 7. Dan Leo Schendl
 • Shihan 7. Dan Peter Blaha
 • Shihan 7. Dan Zsolt Ribarszki
 • Shihan 7. Dan Istvan Gabor
 • Shihan 7. Dan Zenon Slomski
 • Shihan 7. Dan Erwin Scholter
 • Shihan 7. Dan Antonio Falchi
 • Shihan 7. Dan Anton Steinlechner
 • Shihan 7. Dan Bernd Rentz
 • Shihan 8. Dan Herbert Nachlinger
 • Shihan 8. Dan Kamel Baatour
 • Shihan 8. Dan Johann Kaiser
 • Shihan 8. Dan Maria Wohlfarter
 • Shihan 8. Dan Jerzy Drozdowski
 • Shihan 8. Dan Robert Reichart
 • Shihan 8. Dan Ossi Stock
 • Shihan 8. Dan Krzysztof Witos
 • Shihan 8. Dan Rex Santoro
 • Shihan 8. Dan Walter Kreuzer
 • Shihan 8. Dan Reinhard Simon
 • Shihan 8. Dan Harald Libardi
 • Shihan 8. Dan Wernfried Krieger
 • Shihan 9. Dan Erhard Belonoz