Karatedo Doshinkan Japan

FUJII YOSHIHIRO, Doshinkan Shihan 8. Dan

Kyushu
Ishida Kenshin, Shihan 7. Dan

Maeda Hiroshi, Doshinkan Shihan 7. Dan
Adresse:
Shimohemi 2442
Koga City
306-0235 Ibaraki Perfecture 

Shigetoshi Mogi, Doshinkan Shihan 7. Dan

Furuhashi Yoshio, Doshinkan Shihan 6. Dan

Uematsu Akio, Doshinkan Shihan 7. Dan

Kanazashi Shogo, Doshinkan Renshi 7. Dan

Josef Bohaczek, Doshinkan Renshi 7. Dan / Organisator des Spezialtraining 1980 und 2010 in Tokio Japan!

            

Digital image
Asumi-san, die Tochter von Shihan Fujii besuchte Tirol 2007 

More Information coming …

Schreibe einen Kommentar